direction ul. Kilińskiego 10/2, Gdynia email kontakt@pogotwieinwestycyjne.pl phone +48 501-860-843

OFERTA POGOTOWIA INWESTYCYJNEGO FIDIC

KANCELARIA DORADCZA FIDIC realizując projekt POGOTOWIA INWESTYCYJNEGO FIDIC oferuje następujący zakres usług:

OFERTOWANIE, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • ofertowanie zamowieniapubliczne

 • opiniowanie treści SIWZ w szczególności w zakresie warunków udziału w postępowaniu i wzorca umowy;
 • konsultacje merytoryczne w trakcie sporządzania oferty;
 • przygotowywanie projektów zapytań do zamawiającego w zakresie udzielania wyjaśnień do SIWZ;
 • przygotowywanie projektów środków ochrony prawnej dotyczących treści SIWZ;
 • przygotowywanie projektów pism w zakresie korespondencji prowadzonej przez wykonawców z zamawiającym na etapie badania i oceny ofert (m.in. udzielanie wyjaśnień do oferty na wniosek zamawiającego);
 • ocena ofert konkurencyjnych i wskazywanie błędów w nich zawartych;
 • przygotowywanie środków ochrony prawnej zmierzających do zapewnienia wyboru oferty Zleceniodawcy jako oferty najkorzystniejszej (protest, odwołanie do KIO, skarga do sądu okręgowego);
 • reprezentacja w postępowaniach odwoławczych i skargowych;
 • sporządzenie wniosków do Prezesa Urzędu Zamówień publicznych o przeprowadzenie kontroli doraźnej u zamawiającego;
 • przeprowadzenie audytu procedur obowiązujących w przedsiębiorstwie wykonawcy w zakresie uczestnictwa w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych oraz zaproponowanie i uczestniczenie we wdrażaniu niezbędnych działań korygujących i naprawczych;
 • przeprowadzanie wewnętrznych szkoleń dla personelu zajmującego się sporządzeniem ofert w zamówieniach publicznych;
 • bieżące informowanie o zmianach w prawie zamówień publicznych oraz aktualnej linii orzeczniczej Krajowej Izby Odwoławczej;

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INWESTYCYJNYMI

 
 • kompleksowa obsługa prawna inwestycji;
 • doradztwo w zakresie stosowania warunków FIDIC, wytycznych i zaleceń POIiŚ, RPO i innych funduszy pomocowych;
 • pomoc w opracowaniu wniosków o płatność;
 • udział w radach budowy i reprezentowanie Wykonawcy, Podwykonawcy;
 • wsparcie w negocjacjach z Zamawiającym;
 • pomoc w sankcjonowaniu zgodnie z ustawą Pzp. robót zamiennych i dodatkowych, uzupełniających;
 • audyt działań Inżyniera;
 • wsparcie wykonawcy w trakcie kontroli;
zarzadzanie projektami inwestcyjnymi 

REALIZACJA PROCESU INWESTYCYJNEGO

realizacja procesu inwestycyjnego

 • sporządzanie i opiniowanie umów: umowa o roboty budowlane, umowa o prace projektowe, umowa o zastępstwo inwestycyjne, umowy dostawy i montażu materiałów i urządzeń budowlanych, umowa o generalne wykonawstwo, umowy podwykonawcze;
 • doradztwo i reprezentacja w czynnościach przed organami administracji publicznej w zakresie uzyskiwania pozwoleń i decyzji koniecznych w procesie inwestycyjnym;
 • doradztwo i reprezentacja w sporach sądowych związanych z nienależytym wykonaniem robót budowlanych oraz związanych z rozliczaniem robót budowlanych;
 • doradztwo na rzecz inżynierów kontraktu (warunki kontraktowe FIDIC) i inwestorów zastępczych;
 • pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.

PLANOWANIA I PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI

 • analizy i oceny opłacalności inwestowania;
 • oceny projektów inwestycyjnych dla potrzeb inwestorów;
 • oceny ryzyka inwestycyjnego;
 • niezależne ekspertyzy, oceny i opinie przy realizacji inwestycji;
 • konsulting strategiczny;
 • opracowania dla doboru strategii rozwoju;
 • doradztwo finansowe;
 • wstępne studia wykonalności;
 • studia Wykonalności;
 • >wnioski o wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych;
 • analizy finansowe i ekonomiczne;

planowanie przygotowanie inwestycji

Bądź z nami w kontakcie:

+48 501 - 860 - 843

kontakt@pogotowieinwestycyjne.pl